Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:10

New American Standard Bible
Acts 13:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and said, "You who are full of all deceit and fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, will you not stop making crooked the straight ways of the Lord?
NA26 – εἶπεν, class="show tvm">(5627) πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ class="show tvm">(5695) διαστρέφων class="show tvm">(5723) τὰς ὁδοὺς τοῦ κυρίου τὰς εὐθείας;
WH – ειπεν class="show tvm">(5627) ω πληρης παντος δολου και πασης ραδιουργιας υιε διαβολου εχθρε πασης δικαιοσυνης ου παυση class="show tvm">(5695) διαστρεφων class="show tvm">(5723) τας οδους [ του | [του] ] κυριου τας ευθειας
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܘ ܕ݁ܰܡܠܶܐ ܟ݁ܽܠ ܢܶܟ݂ܠܺܝܢ ܘܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܩܰܪܨܳܐ ܘܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܫܳܠܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܡܥܰܩܳܡܽܘ ܐܽܘܪܚܳܬ݂ܶܗ ܬ݁ܪܺܝܨܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile