Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:33

New American Standard Bible
Acts 13:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – that God has fulfilled this {promise} to those of us {who are the} descendants by raising Jesus, as it is also written in the second Psalm: 'YOU ARE MY SON; TODAY I HAVE FATHERED YOU.'
NA26 – ὅτι ταύτην θεὸς ἐκπεπλήρωκεν (5758) τοῖς τέκνοις αὐτῶν ἡμῖν ἀναστήσας (5660) Ἰησοῦν, ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ γέγραπται (5769) τῷ δευτέρῳ, Υἱός μου εἶ (5748) σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά (5758) σε.
WH – ως και εν τω ψαλμω γεγραπται (5769) τω δευτερω υιος μου ει (5719) συ εγω σημερον γεγεννηκα (5758) σε
PES – ܗܳܐ ܫܰܡܠܝܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒ݁ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܶܪܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܠܶܕ݁ܬ݁ܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile