Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:35

New American Standard Bible
Acts 13:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Therefore, He also says in another {Psalm:} 'YOU WILL NOT ALLOW YOUR HOLY ONE TO UNDERGO DECAY.'
NA26 – διότι καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, (5719) Οὐ δώσεις (5692) τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν (5629) διαφθοράν.
WH – διοτι και εν ετερω λεγει (5719) ου δωσεις (5692) τον οσιον σου ιδειν (5629) διαφθοραν
PES – ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܐܶܡܰܪ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܚܰܣܝܳܟ݂ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile