Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:48

New American Standard Bible
Acts 13:48
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the Gentiles heard this, they {began} rejoicing and glorifying the word of the Lord; and all who had been appointed to eternal life believed.
NA26 – ἀκούοντα (5723) δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον (5707) καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου, καὶ ἐπίστευσαν (5656) ὅσοι ἦσαν (5713) τεταγμένοι (5772) εἰς ζωὴν αἰώνιον·
WH – ακουοντα (5723) δε τα εθνη εχαιρον (5707) και εδοξαζον (5707) τον λογον του [ θεου | κυριου ] και επιστευσαν (5656) οσοι ησαν (5707) τεταγμενοι (5772) εις ζωην αιωνιον
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܚܳܕ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܣܺܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile