Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 14:23

New American Standard Bible
Acts 14:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they had appointed elders for them in every church, having prayed with fasting, they entrusted them to the Lord in whom they had believed.
NA26 – χειροτονήσαντες (5660) δὲ αὐτοῖς κατ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέθεντο (5639) αὐτοὺς τῷ κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν. (5715)
WH – χειροτονησαντες (5660) δε αυτοις κατ εκκλησιαν πρεσβυτερους προσευξαμενοι (5666) μετα νηστειων παρεθεντο (5639) αυτους τω κυριω εις ον πεπιστευκεισαν (5715)
PES – ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܘܡܰܓ݂ܥܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile