Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:18

New American Standard Version
Acts 18:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Paul, having remained many days longer, took leave of the brethren and put out to sea for Syria, and with him were Priscilla and Aquila. In Cenchrea he had his hair cut, for he was keeping a vow.
NA26 – δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας (5660) ἡμέρας ἱκανὰς τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας, κειράμενος (5671) ἐν Κεγχρεαῖς τὴν κεφαλήν, εἶχεν (5707) γὰρ εὐχήν.
WH – ο δε παυλος ετι προσμεινας (5660) ημερας ικανας τοις αδελφοις αποταξαμενος (5671) εξεπλει (5707) εις την συριαν και συν αυτω πρισκιλλα και ακυλας κειραμενος (5671) εν κεγχρεαις την κεφαλην ειχεν (5707) γαρ ευχην
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܬ݁ܰܡܳܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܐܚܶܐ ܘܰܪܕ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܠܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܡܶܗ ܦ݁ܪܺܝܣܩܺܠܰܐ ܘܰܐܩܶܠܳܘܣ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܰܦ݁ܰܪ ܪܺܫܶܗ ܒ݁ܩܶܢܟ݂ܪܶܐܶܣ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܢܶܕ݂ܪܳܐ ܢܕ݂ܺܝܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile