Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:40

New American Standard Bible
Acts 19:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For indeed, we are in danger of being accused of a riot in connection with today's {events,} since there is no {real} reason {for it,} and in this connection we will be unable to account for this disorderly gathering."
NA26 – καὶ γὰρ κινδυνεύομεν class="show tvm">(5719) ἐγκαλεῖσθαι class="show tvm">(5745) στάσεως περὶ τῆς σήμερον, μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος, class="show tvm">(5723) περὶ οὗ οὐ δυνησόμεθα class="show tvm">(5695) ἀποδοῦναι class="show tvm">(5629) λόγον περὶ τῆς συστροφῆς ταύτης. καὶ ταῦτα εἰπὼν class="show tvm">(5631) ἀπέλυσεν class="show tvm">(5656) τὴν ἐκκλησίαν.
WH – και γαρ κινδυνευομεν class="show tvm">(5719) εγκαλεισθαι class="show tvm">(5745) στασεως περι της σημερον μηδενος αιτιου υπαρχοντος class="show tvm">(5723) περι ου [ ου | [ου] ] δυνησομεθα class="show tvm">(5695) αποδουναι class="show tvm">(5629) λογον περι της συστροφης ταυτης
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܒ݁ܩܽܢܕ݂ܺܝܢܳܘܣ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܬ݂ܪܫܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܳܓ݂ܽܘܫܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܦ݁ܽܘܩ ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܢ ܒ݁ܰܛܳܠܳܐܝܺܬ݂ ܘܶܐܫܬ݁ܓ݂ܶܫܢ ܕ݁ܠܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile