Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:9

New American Standard Bible
Acts 19:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when some were becoming hardened and disobedient, speaking evil of the Way before the people, he withdrew from them and took the disciples away {with him,} and had discussions daily in the school of Tyrannus.
NA26 – ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο (5712) καὶ ἠπείθουν (5707) κακολογοῦντες (5723) τὴν ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ πλήθους, ἀποστὰς (5631) ἀπ αὐτῶν ἀφώρισεν (5656) τοὺς μαθητάς, καθ ἡμέραν διαλεγόμενος (5740) ἐν τῇ σχολῇ Τυράννου.
WH – ως δε τινες εσκληρυνοντο (5712) και ηπειθουν (5707) κακολογουντες (5723) την οδον ενωπιον του πληθους αποστας (5631) απ αυτων αφωρισεν (5656) τους μαθητας καθ ημεραν διαλεγομενος (5740) εν τη σχολη τυραννου
PES – ܘܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬ݂ܩܰܫܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܡܶܬ݂ܚܪܶܝܢ ܘܰܡܨܰܚܶܝܢ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܰܪܚܶܩ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܦ݂ܪܰܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܘܟ݂ܽܠܝܽܘܡ ܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒ݁ܶܐܣܟ݂ܳܘܠܺܐ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܛܽܘܪܰܢܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile