Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:14

New American Standard Bible
Acts 1:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All these were continually devoting themselves with one mind to prayer, along with {the} women, and Mary the mother of Jesus, and with His brothers.
NA26 – οὗτοι πάντες ἦσαν class="show tvm">(5713) προσκαρτεροῦντες class="show tvm">(5723) ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ σὺν γυναιξὶν καὶ Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.
WH – ουτοι παντες ησαν class="show tvm">(5707) προσκαρτερουντες class="show tvm">(5723) ομοθυμαδον τη προσευχη συν γυναιξιν και μαριαμ τη μητρι [ [του] | του ] ιησου και [ συν | ] τοις αδελφοις αυτου
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܢܦ݂ܶܫ ܥܰܡ ܢܶܫܶܐ ܘܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܥܰܡ ܐܰܚܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile