Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 22:10

New American Standard Bible
Acts 22:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And I said, 'What shall I do, Lord?' And the Lord said to me, 'Get up and go on into Damascus, and there you will be told about everything that has been appointed for you to do.'
NA26 – εἶπον (5627) δέ, Τί ποιήσω, (5661) κύριε; δὲ κύριος εἶπεν (5627) πρός με, Ἀναστὰς (5631) πορεύου (5737) εἰς Δαμασκόν, κἀκεῖ σοι λαληθήσεται (5701) περὶ πάντων ὧν τέτακταί (5769) σοι ποιῆσαι. (5658)
WH – ειπον (5627) δε τι ποιησω (5661) κυριε ο δε κυριος ειπεν (5627) προς με αναστας (5631) πορευου (5737) εις δαμασκον κακει σοι λαληθησεται (5701) περι παντων ων τετακται (5769) σοι ποιησαι (5658)
PES – ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܡܳܪܝ ܘܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܠܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܢܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܩܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile