Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 24:25

New American Standard Bible
Acts 24:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But as he was discussing righteousness, self-control, and the judgment to come, Felix became frightened and responded, "Go away for now, and when I have an opportunity, I will summon you."
NA26 – διαλεγομένου (5740) δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ κρίματος τοῦ μέλλοντος (5723) ἔμφοβος γενόμενος (5637) Φῆλιξ ἀπεκρίθη, (5662) Τὸ νῦν ἔχον (5723) πορεύου, (5737) καιρὸν δὲ μεταλαβὼν (5631) μετακαλέσομαί (5698) σε·
WH – διαλεγομενου (5740) δε αυτου περι δικαιοσυνης και εγκρατειας και του κριματος του μελλοντος (5723) εμφοβος γενομενος (5637) ο φηλιξ απεκριθη (5662) το νυν εχον (5723) πορευου (5737) καιρον δε μεταλαβων (5631) μετακαλεσομαι (5698) σε
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܰܠ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܦ݁ܺܝܠܺܟ݁ܣ ܘܶܐܡܰܪ ܕ݁ܗܳܫܳܐ ܙܶܠ ܘܶܐܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܐܶܫܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile