Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 27:17,30

New American Standard Bible
Acts 27:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After they had hoisted it up, they used supporting cables in undergirding the ship; and fearing that they might run aground on {the shallows} of Syrtis, they let down the sea anchor and let themselves be driven along in this way.
NA26 – ἣν ἄραντες (5660) βοηθείαις ἐχρῶντο (5711) ὑποζωννύντες (5723) τὸ πλοῖον· φοβούμενοί (5740) τε μὴ εἰς τὴν Σύρτιν ἐκπέσωσιν, (5632) χαλάσαντες (5660) τὸ σκεῦος, οὕτως ἐφέροντο. (5712)
WH – ην αραντες (5660) βοηθειαις εχρωντο (5711) υποζωννυντες (5723) το πλοιον φοβουμενοι (5740) τε μη εις την συρτιν εκπεσωσιν (5632) χαλασαντες (5660) το σκευος ουτως εφεροντο (5712)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܩܰܠܢܳܗ ܡܚܰܝܨܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܘܡܰܬ݂ܩܢܺܝܢ ܠܳܗ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܕ݁ܕ݂ܰܠܡܳܐ ܢܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܡܰܚܰܬ݁ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܐܰܚܶܬ݂ܢܳܝܗ݈ܝ ܠܰܐܪܡܶܢܳܘܢ ܘܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܪܳܕ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Acts 27:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But as the sailors were trying to escape from the ship and had let down the {ship's} boat into the sea, on the pretense that they were going to lay out anchors from the bow,
NA26 – τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων (5723) φυγεῖν (5629) ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάντων (5660) τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν προφάσει ὡς ἐκ πρῴρης ἀγκύρας μελλόντων (5723) ἐκτείνειν, (5721)
WH – των δε ναυτων ζητουντων (5723) φυγειν (5629) εκ του πλοιου και χαλασαντων (5660) την σκαφην εις την θαλασσαν προφασει ως εκ πρωρης αγκυρας μελλοντων (5723) εκτεινειν (5721)
PES – ܡܰܠܳܚܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܥܰܘ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡܶܢܳܗ ܡܶܢ ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܘܰܐܚܶܬ݂ܘ ܡܶܢܳܗ ܠܩܰܪܩܽܘܪܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܒ݁ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ ܒ݁ܳܗ ܘܢܶܐܣܪܽܘܢܳܗ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile