Lectionary Calendar
Friday, March 1st, 2024
the Second Week of Lent
There are 30 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:37

New American Standard Bible
Acts 7:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""This is the Moses who said to the sons of Israel, 'God .'
NA26 – οὗτός ἐστιν (5748) Μωϋσῆς εἴπας (5631) τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει (5692) θεὸς ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ.
WH – ουτος εστιν (5719) ο μωυσης ο ειπας (5631) τοις υιοις ισραηλ προφητην υμιν αναστησει (5692) ο θεος εκ των αδελφων υμων ως εμε
PES – ܗܳܢܰܘ ܡܽܘܫܶܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܰܒ݂ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܢܩܺܝܡ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܡܥܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile