Lectionary Calendar
Friday, March 1st, 2024
the Second Week of Lent
There are 30 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 2:11-16

New American Standard Bible
Colossians 2:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and in Him you were also circumcised with a circumcision made without hands, in the removal of the body of the flesh by the circumcision of Christ;
NA26 – ἐν καὶ περιετμήθητε (5681) περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ,
WH – εν ω και περιετμηθητε (5681) περιτομη αχειροποιητω εν τη απεκδυσει του σωματος της σαρκος εν τη περιτομη του χριστου
PES – ܘܒ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܓ݁ܙܰܪܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܺܝܢ ܒ݁ܰܫܠܳܚ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܕ݁ܰܚܛܳܗܶܐ ܒ݁ܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Colossians 2:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – having been buried with Him in baptism, in which you were also raised up with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead.
NA26 – συνταφέντες (5651) αὐτῷ ἐν τῷ βαπτισμῷ, ἐν καὶ συνηγέρθητε (5681) διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ τοῦ ἐγείραντος (5660) αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·
WH – συνταφεντες (5651) αυτω εν [ | ] [ | ] [ | ] [ βαπτισματι | βαπτισμω ] εν [ | ] [ | ] [ | ] και συνηγερθητε (5681) δια της πιστεως της ενεργειας του θεου του εγειραντος (5660) αυτον εκ νεκρων
PES – ܘܶܐܬ݂ܩܒ݂ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܒ݁ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܶܗ ܩܳܡܬ݁ܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Colossians 2:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When you were dead in your transgressions and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him, having forgiven us all our transgressions,
NA26 – καὶ ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας (5752) ἐν τοῖς παραπτώμασιν καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς ὑμῶν, συνεζωοποίησεν (5656) ὑμᾶς σὺν αὐτῷ, χαρισάμενος (5666) ἡμῖν πάντα τὰ παραπτώματα,
WH – και υμας νεκρους οντας (5723) [ | [εν] ] τοις παραπτωμασιν και τη ακροβυστια της σαρκος υμων συνεζωοποιησεν (5656) υμας συν αυτω χαρισαμενος (5666) ημιν παντα τα παραπτωματα
PES – ܘܰܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܚܛܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܰܒ݂ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ ܒ݁ܶܣܪܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܺܝܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܘܰܫܒ݂ܰܩ ܠܰܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Colossians 2:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – having canceled out the certificate of debt consisting of decrees against us, which was hostile to us; and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross.
NA26 – ἐξαλείψας τὸ καθ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν ἦν (5713) ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν (5758) ἐκ τοῦ μέσου προσηλώσας (5660) αὐτὸ τῷ σταυρῷ·
WH – εξαλειψας (5660) το καθ ημων χειρογραφον τοις δογμασιν ο ην (5707) υπεναντιον ημιν και αυτο ηρκεν (5758) εκ του μεσου προσηλωσας (5660) αυτο τω σταυρω
PES – ܘܰܥܛܳܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ݈ܝ ܫܛܳܪ ܚܰܘܒ݁ܰܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܣܰܩܽܘܒ݂ܠܰܢ ܘܫܰܩܠܶܗ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܘܩܰܒ݂ܥܶܗ ܒ݁ܰܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Colossians 2:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When He had disarmed the rulers and authorities, He made a public display of them, having triumphed over them through Him.
NA26 – ἀπεκδυσάμενος (5666) τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν (5656) ἐν παρρησίᾳ, θριαμβεύσας (5660) αὐτοὺς ἐν αὐτῷ.
WH – απεκδυσαμενος (5666) τας αρχας και τας εξουσιας εδειγματισεν (5656) εν παρρησια θριαμβευσας (5660) αυτους εν αυτω
PES – ܘܒ݂ܰܫܠܳܚ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܦ݁ܰܪܣܺܝ ܠܰܐܪܟ݂ܰܘܣ ܘܰܠܫܰܠܺܝܛܳܢܶܐ ܘܰܐܒ݂ܗܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܓ݁ܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܰܩܢܽܘܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Colossians 2:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore no one is to act as your judge in regard to food or drink or in respect to a festival or a new moon or a Sabbath day--
NA26 – Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω (5720) ἐν βρώσει καὶ ἐν πόσει ἐν μέρει ἑορτῆς νεομηνίας σαββάτων,
WH – μη ουν τις υμας κρινετω (5720) εν βρωσει και εν ποσει η εν μερει εορτης η νεομηνιας η σαββατων
PES – ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐ݈ܢܳܫ ܢܕ݂ܰܘܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܶܐܟ݂ܠܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܫܬ݁ܝܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܦ݂ܽܘܠܳܓ݂ܶܐ ܕ݁ܥܺܐܕ݂ܶܐ ܘܰܕ݂ܪܺܝܫ ܝܰܪܚܶܐ ܘܰܕ݂ܫܰܒ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile