Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 2:12

New American Standard Bible
Colossians 2:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead.
NA26 – συνταφέντες (5651) αὐτῷ ἐν τῷ βαπτισμῷ, ἐν καὶ συνηγέρθητε (5681) διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ τοῦ ἐγείραντος (5660) αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·
WH – συνταφεντες (5651) αυτω εν [ | ] [ | ] [ | ] [ βαπτισματι | βαπτισμω ] εν [ | ] [ | ] [ | ] και συνηγερθητε (5681) δια της πιστεως της ενεργειας του θεου του εγειραντος (5660) αυτον εκ νεκρων
PES – ܘܶܐܬ݂ܩܒ݂ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܒ݁ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܶܗ ܩܳܡܬ݁ܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile