Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 2:18

New American Standard Bible
Colossians 2:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {Take care that} no one keeps defrauding you of your prize by delighting in humility and the worship of the angels, taking his stand on {visions} he has seen, inflated without cause by his fleshly mind,
NA26 – μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω (5720) θέλων (5723) ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἑόρακεν (5758) ἐμβατεύων, (5723) εἰκῇ φυσιούμενος (5746) ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,
WH – μηδεις υμας καταβραβευετω (5720) θελων (5723) εν ταπεινοφροσυνη και θρησκεια των αγγελων α εορακεν (5758) εμβατευων (5723) εικη φυσιουμενος (5746) υπο του νοος της σαρκος αυτου
PES – ܘܰܠܡܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܨܒ݁ܶܐ ܒ݁ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܠܰܡܚܰܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܦ݂ܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܒ݁ܰܕ݂ܣܳܥܶܐ ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܚܙܳܐ ܘܰܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܬ݂ܚܬ݂ܰܪ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile