Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 3:12

New American Standard Bible
Colossians 3:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So, as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, {and} patience;
NA26 – Ἐνδύσασθε (5669) οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ, ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, (5772) σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραΰτητα, μακροθυμίαν,
WH – ενδυσασθε (5669) ουν ως εκλεκτοι του θεου αγιοι και ηγαπημενοι (5772) σπλαγχνα οικτιρμου χρηστοτητα ταπεινοφροσυνην πραυτητα μακροθυμιαν
PES – ܠܒ݂ܰܫܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܒ݂ܰܝܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ ܪܰܚܡܶܐ ܘܪܽܘܚܳܦ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܢܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܘܢܰܓ݁ܺܝܪܽܘܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile