Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 2:8

New American Standard Bible
Galatians 2:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – (for He who was at work for Peter in {his} apostleship to the circumcised was at work for me also to the Gentiles),
NA26 – γὰρ ἐνεργήσας (5660) Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησεν (5656) καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη,
WH – ο γαρ ενεργησας (5660) πετρω εις αποστολην της περιτομης ενηργησεν (5656) και εμοι εις τα εθνη
PES – ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܚܰܦ݁ܶܛ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܠܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܚܰܦ݁ܶܛ ܐܳܦ݂ ܠܺܝ ܒ݁ܰܫܠܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile