Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 4:24

New American Standard Version
Galatians 4:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – This is allegorically speaking, for these {women} are two covenants: one {proceeding} from Mount Sinai bearing children who are to be slaves; she is Hagar.
NA26 – (5748)
WH – ατινα εστιν (5719) αλληγορουμενα (5746) αυται γαρ εισιν (5719) δυο διαθηκαι μια μεν απο ορους σινα εις δουλειαν γεννωσα (5723) ητις εστιν (5719) αγαρ
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܦ݁ܶܠܳܐܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܰܣ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܝܳܠܕ݁ܳܐ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܗܳܓ݂ܳܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile