Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 10:25

New American Standard Bible
Hebrews 10:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – not abandoning our own meeting together, as is the habit of some people, but encouraging {one another;} and all the more as you see the day drawing near.
NA26 – μὴ ἐγκαταλείποντες (5723) τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, (5723) καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε (5719) ἐγγίζουσαν (5723) τὴν ἡμέραν.
WH – μη εγκαταλειποντες (5723) την επισυναγωγην εαυτων καθως εθος τισιν αλλα παρακαλουντες (5723) και τοσουτω μαλλον οσω βλεπετε (5719) εγγιζουσαν (5723) την ημεραν
PES – ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܒ݂ܩܺܝܢ ܟ݁ܢܽܘܫܝܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܝܳܕ݂ܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܥܰܘ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܩܪܶܒ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile