Lectionary Calendar
Thursday, June 13th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:13

New American Standard Bible
Hebrews 11:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All these died in faith, without receiving the promises, but having seen and welcomed them from a distance, and having confessed that they were strangers and exiles on the earth.
NA26 – Κατὰ πίστιν ἀπέθανον (5627) οὗτοι πάντες, μὴ λαβόντες (5631) τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόρρωθεν αὐτὰς ἰδόντες (5631) καὶ ἀσπασάμενοι, (5666) καὶ ὁμολογήσαντες (5660) ὅτι ξένοι καὶ παρεπίδημοί εἰσιν (5748) ἐπὶ τῆς γῆς·
WH – κατα πιστιν απεθανον (5627) ουτοι παντες μη [ κομισαμενοι (5671) | λαβοντες (5631) ] τας επαγγελιας αλλα πορρωθεν αυτας ιδοντες (5631) και ασπασαμενοι (5666) και ομολογησαντες (5660) οτι ξενοι και παρεπιδημοι εισιν (5719) επι της γης
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܺܝܬ݂ܘ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܣܰܒ݂ܘ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܘܰܚܕ݂ܺܝܘ ܒ݁ܶܗ ܘܰܐܘܕ݁ܺܝܘ ܕ݁ܰܐܟ݂ܣܢܳܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܬ݂ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܶܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile