Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:6

New American Standard Bible
Hebrews 11:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And without faith it is impossible to please {Him,} for the one who comes to God must believe that He exists, and {that} He proves to be One who rewards those who seek Him.
NA26 – χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι, class="show tvm">(5658) πιστεῦσαι class="show tvm">(5658) γὰρ δεῖ class="show tvm">(5904) τὸν προσερχόμενον class="show tvm">(5740) τῷ θεῷ ὅτι ἔστιν class="show tvm">(5748) καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν class="show tvm">(5723) αὐτὸν μισθαποδότης γίνεται. class="show tvm">(5736)
WH – χωρις δε πιστεως αδυνατον ευαρεστησαι class="show tvm">(5658) πιστευσαι class="show tvm">(5658) γαρ δει class="show tvm">(5719) τον προσερχομενον class="show tvm">(5740) [ [τω] | τω ] θεω οτι εστιν class="show tvm">(5719) και τοις εκζητουσιν class="show tvm">(5723) αυτον μισθαποδοτης γινεται class="show tvm">(5736)
PES – ܕ݁ܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܫܦ݁ܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܢܗܰܝܡܶܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܗܳܘܶܐ ܦ݁ܳܪܽܘܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile