Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:22-24

New American Standard Bible
Hebrews 12:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to myriads of angels,
NA26 – ἀλλὰ προσεληλύθατε (5754) Σιὼν ὄρει καὶ πόλει θεοῦ ζῶντος, (5723) Ἰερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων, πανηγύρει
WH – αλλα προσεληλυθατε (5754) σιων ορει και πολει θεου ζωντος (5723) ιερουσαλημ επουρανιω και μυριασιν αγγελων
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܨܶܗܝܽܘܢ ܘܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܕ݁ܪܶܒ݁ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 12:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – to the general assembly and church of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the Judge of all, and to the spirits of {the} righteous made perfect,
NA26 – καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων (5772) ἐν οὐρανοῖς, καὶ κριτῇ θεῷ πάντων, καὶ πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων, (5772)
WH – πανηγυρει και εκκλησια πρωτοτοκων απογεγραμμενων (5772) εν ουρανοις και κριτη θεω παντων και πνευμασιν δικαιων τετελειωμενων (5772)
PES – ܘܰܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܟ݂ܪܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܘܰܠܪܽܘܚܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܡܰܪܘ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 12:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood, which speaks better than {the blood} of Abel.
NA26 – καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ, καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι (5723) παρὰ τὸν Ἅβελ.
WH – και διαθηκης νεας μεσιτη ιησου και αιματι ραντισμου κρειττον λαλουντι (5723) παρα τον αβελ
PES – ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܘܠܰܪܣܳܣ ܕ݁ܡܶܗ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܛܳܒ݂ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕ݁ܗܳܒ݂ܶܝܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile