Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 2:5-7

New American Standard Bible
Hebrews 2:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For He did not subject to angels the world to come, about which we are speaking.
NA26 – Οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξεν τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν, (5723) περὶ ἧς λαλοῦμεν. (5719)
WH – ου γαρ αγγελοις υπεταξεν (5656) την οικουμενην την μελλουσαν (5723) περι ης λαλουμεν (5719)
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܫܰܥܒ݁ܶܕ݂ ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܕ݁ܰܥܠܰܘܗ݈ܝ ܡܡܰܠܠܺܝܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 2:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But someone has testified somewhere, saying, "WHAT IS MAN, THAT YOU THINK OF HIM? OR A SON OF MAN, THAT YOU ARE CONCERNED ABOUT HIM?
NA26 – διεμαρτύρατο (5662) δέ πού τις λέγων, (5723) Τί ἐστιν (5748) ἄνθρωπος ὅτι μιμνῄσκῃ (5736) αὐτοῦ, υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ (5736) αὐτόν;
WH – διεμαρτυρατο (5662) δε που τις λεγων (5723) τι εστιν (5719) ανθρωπος οτι μιμνησκη (5736) αυτου η υιος ανθρωπου οτι επισκεπτη (5736) αυτον
PES – ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܰܣܗܶܕ݂ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܡܳܢܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܥ݈ܗܰܕ݁ܬ݁ܳܝܗ݈ܝ ܘܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܣܥܰܪܬ݁ܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "YOU HAVE MADE HIM FOR A LITTLE WHILE LOWER THAN ANGELS; YOU HAVE CROWNED HIM WITH GLORY AND HONOR;
NA26 – ἠλάττωσας (5656) αὐτὸν βραχύ τι παρ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας (5656) αὐτόν,
WH – ηλαττωσας (5656) αυτον βραχυ τι παρ αγγελους δοξη και τιμη εστεφανωσας (5656) αυτον [ [και κατεστησας (5656) αυτον επι τα εργα των χειρων σου] | ]
PES – ܐܰܡܶܟ݂ܬ݁ܳܝܗ݈ܝ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܣܳܡܬ݁ ܒ݁ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܐܫܠܶܛܬ݁ܳܝܗ݈ܝ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܟ݁ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile