Lectionary Calendar
Sunday, March 3rd, 2024
the Third Sunday of Lent
There are 28 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 7:25

New American Standard Bible
Hebrews 7:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore He is able also to save forever those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them.
NA26 – ὅθεν καὶ σῴζειν (5721) εἰς τὸ παντελὲς δύναται (5736) τοὺς προσερχομένους (5740) δι αὐτοῦ τῷ θεῷ, πάντοτε ζῶν (5723) εἰς τὸ ἐντυγχάνειν (5721) ὑπὲρ αὐτῶν.
WH – οθεν και σωζειν (5721) εις το παντελες δυναται (5736) τους προσερχομενους (5740) δι αυτου τω θεω παντοτε ζων (5723) εις το εντυγχανειν (5721) υπερ αυτων
PES – ܘܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܠܥܳܠܰܡ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܘܡܰܣܶܩ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܚܠܳܦ݂ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile