Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 8:13

New American Standard Version
Hebrews 8:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When He said, ""A new {covenant,}" He has made the first obsolete. But whatever is becoming obsolete and growing old is ready to disappear.
NA26 – ἐν τῷ λέγειν (5721) Καινὴν πεπαλαίωκεν (5758) τὴν πρώτην· τὸ δὲ παλαιούμενον (5746) καὶ γηράσκον (5723) ἐγγὺς ἀφανισμοῦ.
WH – εν τω λεγειν (5721) καινην πεπαλαιωκεν (5758) την πρωτην το δε παλαιουμενον (5746) και γηρασκον (5723) εγγυς αφανισμου
PES – ܒ݁ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܠܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܐܰܥܬ݁ܩܳܗ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܶܩ ܘܰܣܶܐܒ݂ ܩܰܪܺܝܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܰܚܒ݂ܳܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile