Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 2:2

New American Standard Bible
James 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if a man comes into your assembly with a gold ring {and is dressed} in bright clothes, and a poor man in dirty clothes also comes in,
NA26 – ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ (5632) εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ (5632) δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι,
WH – εαν γαρ εισελθη (5632) εις συναγωγην υμων ανηρ χρυσοδακτυλιος εν εσθητι λαμπρα εισελθη (5632) δε και πτωχος εν ρυπαρα εσθητι
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܥܶܙܩܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܡܳܐܢܰܘܗ݈ܝ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܘܢܶܥܽܘܠ ܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܒ݁ܡܳܐܢܶܐ ܨܳܐܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile