Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 5:11

New American Standard Bible
James 5:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – We count those blessed who endured. You have heard of the endurance of Job and have seen the outcome of the Lord's dealings, that the Lord is full of compassion and {is} merciful.
NA26 – ἰδοὺ (5628) μακαρίζομεν (5719) τοὺς ὑπομείναντας· (5660) τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε, (5656) καὶ τὸ τέλος κυρίου εἴδετε, (5627) ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν (5748) κύριος καὶ οἰκτίρμων.
WH – ιδου (5640) μακαριζομεν (5719) τους υπομειναντας (5660) την υπομονην ιωβ ηκουσατε (5656) και το τελος κυριου ειδετε (5627) οτι πολυσπλαγχνος εστιν (5719) ο κυριος και οικτιρμων
PES – ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܳܗܒ݁ܺܝܢܰܢ ܛܽܘܒ݂ܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܣܰܝܒ݁ܰܪܘ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܺܐܝܳܘܒ݂ ܘܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢ ܗ݈ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦ݂ܳܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile