Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 5:13-16

New American Standard Version
James 5:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Is anyone among you suffering? {Then} he must pray. Is anyone cheerful? He is to sing praises.
NA26 – Κακοπαθεῖ (5719) τις ἐν ὑμῖν; προσευχέσθω· (5737) εὐθυμεῖ (5719) τις; ψαλλέτω. (5720)
WH – κακοπαθει (5719) τις εν υμιν προσευχεσθω (5737) ευθυμει (5719) τις ψαλλετω (5720)
PES – ܘܶܐܢ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܘܶܐܢ ܚܳܕ݂ܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܙܰܡܰܪ ܀
Lexical Parser:  
James 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Is anyone among you sick? {Then} he must call for the elders of the church and they are to pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord;
NA26 – ἀσθενεῖ (5719) τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω (5663) τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ αὐτὸν ἀλείψαντες (5660) αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου·
WH – ασθενει (5719) τις εν υμιν προσκαλεσασθω (5663) τους πρεσβυτερους της εκκλησιας και προσευξασθωσαν (5663) επ αυτον αλειψαντες (5660) [ | [αυτον] ] ελαιω εν τω ονοματι [ [του κυριου] | του κυριου ]
PES – ܘܶܐܢ ܟ݁ܪܺܝܗ ܢܶܩܪܶܐ ܠܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܘܢܶܡܫܚܽܘܢܶܗ ܡܶܫܚܳܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  
James 5:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and the prayer offered in faith will restore the one who is sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, they will be forgiven him.
NA26 – (5753)
WH – και η ευχη της πιστεως σωσει (5692) τον καμνοντα (5723) και εγερει (5692) αυτον ο κυριος καν αμαρτιας η (5725) πεποιηκως (5761) αφεθησεται (5701) αυτω
PES – ܘܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܰܚܠܡܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܘܶܐܢ ܚܛܳܗܶܐ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܩܺܝܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
James 5:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.
NA26 – ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε. (5686) πολὺ ἰσχύει (5719) δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. (5734)
WH – εξομολογεισθε (5732) ουν αλληλοις τας αμαρτιας και [ προσευχεσθε (5737) | ευχεσθε (5737) ] υπερ αλληλων οπως ιαθητε (5686) πολυ ισχυει (5719) δεησις δικαιου ενεργουμενη (5734)
PES – ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܣܰܟ݂ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܨܰܠܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܰܐܣܽܘܢ ܪܰܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܚܰܝܠܳܗ ܕ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile