Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 12:36

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 12:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""While you have the Light, believe in the Light, so that you may become sons of Light." These things Jesus spoke, and He went away and hid Himself from them.
NA26 – ὡς τὸ φῶς ἔχετε, (5719) πιστεύετε (5720) εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. (5638) Ταῦτα ἐλάλησεν (5656) Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν (5631) ἐκρύβη (5648) ἀπ αὐτῶν.
WH – ως το φως εχετε (5719) πιστευετε (5720) εις το φως ινα υιοι φωτος γενησθε (5638) ταυτα ελαλησεν (5656) ιησους και απελθων (5631) εκρυβη (5648) απ αυτων
PES – ܥܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܶܠ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܙܰܠ ܐܶܬ݁ܛܰܫܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain