Attention!
2.5 million Ukrainian refugees have fled to Poland. Churches are helping but the financial burden is too much.
Consider helping today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 18:28; 19:31

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 18:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then they *led Jesus from Caiaphas into the Praetorium, and it was early; and they themselves did not enter into the Praetorium so that they would not be defiled, but might eat the Passover.
NA26 – Ἄγουσιν (5719) οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον· ἦν (5713) δὲ πρωΐ· καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον (5627) εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν (5686) ἀλλὰ φάγωσιν (5632) τὸ πάσχα.
WH – αγουσιν (5719) ουν τον ιησουν απο του καιαφα εις το πραιτωριον ην (5707) δε πρωι και αυτοι ουκ εισηλθον (5627) εις το πραιτωριον ινα μη μιανθωσιν (5686) αλλα φαγωσιν (5632) το πασχα
PES – ܐܰܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܠܰܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܢ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܥܰܠܘ ܠܰܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܛܰܘܫܽܘܢ ܥܰܕ݂ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 19:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the Jews, because it was the day of preparation, so that the bodies would not remain on the cross on the Sabbath (for that Sabbath was a high day), asked Pilate that their legs might be broken, and {that} they might be taken away.
NA26 – Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, (5713) ἵνα μὴ μείνῃ (5661) ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἦν (5713) γὰρ μεγάλη ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν (5656) τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν (5652) αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν. (5686)
WH – οι ουν ιουδαιοι επει παρασκευη ην (5707) ινα μη μεινη (5661) επι του σταυρου τα σωματα εν τω σαββατω ην (5707) γαρ μεγαλη η ημερα εκεινου του σαββατου ηρωτησαν (5656) τον πιλατον ινα κατεαγωσιν (5652) αυτων τα σκελη και αρθωσιν (5686)
PES – ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܥܪܽܘܒ݂ܬ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܢܒ݂ܽܘܬ݂ܽܘܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܙܩܺܝܦ݂ܝܰܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܢܳܓ݂ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܪܰܒ݁ܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܘܰܒ݂ܥܰܘ ܡܶܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕ݁ܰܢܬ݂ܰܒ݁ܪܽܘܢ ܫܳܩܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ ܙܩܺܝܦ݂ܶܐ ܘܢܰܚܬ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain