Attention!
StudyLight.org has pledged to build one church a year in Uganda. Help us double that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 5:43

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 5:43
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I have come in My Father's name, and you do not receive Me; if another comes in his own name, you will receive him.
NA26 – ἐγὼ ἐλήλυθα (5754) ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου καὶ οὐ λαμβάνετέ (5719) με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ (5632) ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήμψεσθε. (5695)
WH – εγω εληλυθα (5754) εν τω ονοματι του πατρος μου και ου λαμβανετε (5719) με εαν αλλος ελθη (5632) εν τω ονοματι τω ιδιω εκεινον λημψεσθε (5695)
PES – ܐܶܢܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ ܘܠܳܐ ܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܘܶܐܢ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܫܶܡ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܠܗܰܘ ܬ݁ܩܰܒ݁ܠܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain