Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:11

New American Standard Bible
John 11:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – This He said, and after this He said to them, "Our friend Lazarus has fallen asleep; but I am going so that I may awaken him from sleep."
NA26 – ταῦτα εἶπεν, class="show tvm">(5627) καὶ μετὰ τοῦτο λέγει class="show tvm">(5719) αὐτοῖς, Λάζαρος φίλος ἡμῶν κεκοίμηται, class="show tvm">(5769) ἀλλὰ πορεύομαι class="show tvm">(5736) ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν.
WH – ταυτα ειπεν class="show tvm">(5627) και μετα τουτο λεγει class="show tvm">(5719) αυτοις λαζαρος ο φιλος ημων κεκοιμηται class="show tvm">(5769) αλλα πορευομαι class="show tvm">(5736) ινα εξυπνισω class="show tvm">(5661) αυτον
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܥܳܙܰܪ ܪܳܚܡܰܢ ܫܟ݂ܶܒ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܐܥܺܝܪܺܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile