Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:38

New American Standard Bible
John 11:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Jesus, again being deeply moved within, came to the tomb. Now it was a cave, and a stone was lying against it.
NA26 – Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος (5740) ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται (5736) εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν (5713) δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο (5711) ἐπ αὐτῷ.
WH – ιησους ουν παλιν εμβριμωμενος (5740) εν εαυτω ερχεται (5736) εις το μνημειον ην (5707) δε σπηλαιον και λιθος επεκειτο (5711) επ αυτω
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܥܰܙܰܙ ܒ݁ܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܘܠܶܗ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܘܗܽܘ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile