Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 12:12-19

New American Standard Version
John 12:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – On the next day the large crowd who had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem,
NA26 – Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ἐλθὼν (5631) εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες (5660) ὅτι ἔρχεται (5736) Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα,
WH – τη επαυριον ο οχλος πολυς ο ελθων (5631) εις την εορτην ακουσαντες (5660) οτι ερχεται (5736) [ | ο ] ιησους εις ιεροσολυμα
PES – ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܀
Lexical Parser:  
John 12:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – took the branches of the palm trees and went out to meet Him, and {began} to shout, ""Hosanna! Lord, even the King of Israel."
NA26 – ἔλαβον (5627) τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἐκραύγαζον, (5707) Ὡσαννά· εὐλογημένος (5772) ἐρχόμενος (5740) ἐν ὀνόματι κυρίου, καὶ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.
WH – ελαβον (5627) τα βαια των φοινικων και εξηλθον (5627) εις υπαντησιν αυτω και εκραυγαζον (5707) ωσαννα ευλογημενος (5772) ο ερχομενος (5740) εν ονοματι κυριου [ και | [και] ] ο βασιλευς του ισραηλ
PES – ܫܩܰܠܘ ܣܰܘܟ݁ܶܐ ܕ݁ܕ݂ܶܩܠܶܐ ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܘܩܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒ݁ܪܺܝܟ݂ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  
John 12:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus, finding a young donkey, sat on it; as it is written,
NA26 – εὑρὼν (5631) δὲ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν (5656) ἐπ αὐτό, καθώς ἐστιν (5748) γεγραμμένον, (5772)
WH – ευρων (5631) δε ο ιησους οναριον εκαθισεν (5656) επ αυτο καθως εστιν (5719) γεγραμμενον (5772)
PES – ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܚܡܳܪܳܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 12:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "" , ; , , ."
NA26 – Μὴ φοβοῦ, (5737) θυγάτηρ Σιών· ἰδοὺ (5628) βασιλεύς σου ἔρχεται, (5736) καθήμενος (5740) ἐπὶ πῶλον ὄνου.
WH – μη φοβου (5737) θυγατηρ σιων ιδου (5640) ο βασιλευς σου ερχεται (5736) καθημενος (5740) επι πωλον ονου
PES – ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܺܝܢ ܒ݁ܰܪ݈ܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ ܗܳܐ ܡܰܠܟ݁ܶܟ݂ܝ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܘܰܪܟ݂ܺܝܒ݂ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܒ݁ܰܪ ܐܰܬ݂ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 12:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – These things His disciples did not understand at the first; but when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written of Him, and that they had done these things to Him.
NA26 – ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν (5627) αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον, ἀλλ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν (5681) ὅτι ταῦτα ἦν (5713) ἐπ αὐτῷ γεγραμμένα (5772) καὶ ταῦτα ἐποίησαν (5656) αὐτῷ.
WH – ταυτα ουκ εγνωσαν (5627) αυτου οι μαθηται το πρωτον αλλ οτε εδοξασθη (5681) ιησους τοτε εμνησθησαν (5681) οτι ταυτα ην (5707) επ αυτω γεγραμμενα (5772) και ταυτα εποιησαν (5656) αυτω
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܗܰܘ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܘܗܳܠܶܝܢ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
John 12:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So the people, who were with Him when He called Lazarus out of the tomb and raised him from the dead, continued to testify {about Him.}
NA26 – ἐμαρτύρει (5707) οὖν ὄχλος ὢν (5752) μετ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν (5656) ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν (5656) αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.
WH – εμαρτυρει (5707) ουν ο οχλος ο ων (5723) μετ αυτου οτε τον λαζαρον εφωνησεν (5656) εκ του μνημειου και ηγειρεν (5656) αυτον εκ νεκρων
PES – ܘܣܳܗܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܩܪܳܐ ܠܠܳܥܳܙܰܪ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
John 12:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this reason also the people went and met Him, because they heard that He had performed this sign.
NA26 – διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν (5656) αὐτῷ ὄχλος ὅτι ἤκουσαν (5656) τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι (5760) τὸ σημεῖον.
WH – δια τουτο [ και | [και] ] υπηντησεν (5656) αυτω ο οχλος οτι ηκουσαν (5656) τουτο αυτον πεποιηκεναι (5760) το σημειον
PES – ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܦ݂ܰܩܘ ܠܩܽܘܒ݂ܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܕ݁ܳܐܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 12:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So the Pharisees said to one another, ""You see that you are not doing any good; look, the world has gone after Him."
NA26 – οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν (5627) πρὸς ἑαυτούς, Θεωρεῖτε (5719) ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε (5719) οὐδέν· ἴδε (5657) κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. (5627)
WH – οι ουν φαρισαιοι ειπαν (5627) προς εαυτους θεωρειτε (5719) οτι ουκ ωφελειτε (5719) ουδεν ιδε (5628) ο κοσμος οπισω αυτου απηλθεν (5627)
PES – ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܘܬ݁ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܗܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܐܶܙܰܠ ܠܶܗ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile