Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:4-15

New American Standard Version
John 13:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – *got up from supper, and *laid aside His garments; and taking a towel, He girded Himself.
NA26 – ἐγείρεται (5743) ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν (5719) τὰ ἱμάτια, καὶ λαβὼν (5631) λέντιον διέζωσεν (5656) ἑαυτόν.
WH – εγειρεται (5743) εκ του δειπνου και τιθησιν (5719) τα ιματια και λαβων (5631) λεντιον διεζωσεν (5656) εαυτον
PES – ܩܳܡ ܡܶܢ ܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܘܣܳܡ ܢܰܚܬ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܫܩܰܠ ܣܶܕ݁ܽܘܢܳܐ ܡܚܳܐ ܒ݁ܚܰܨܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
John 13:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then He *poured water into the basin, and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which He was girded.
NA26 – εἶτα βάλλει (5719) ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα καὶ ἤρξατο νίπτειν (5721) τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν (5721) τῷ λεντίῳ ἦν (5713) διεζωσμένος. (5772)
WH – ειτα βαλλει (5719) υδωρ εις τον νιπτηρα και ηρξατο (5668) νιπτειν (5721) τους ποδας των μαθητων και εκμασσειν (5721) τω λεντιω ω ην (5707) διεζωσμενος (5772)
PES – ܘܰܐܪܡܺܝ ܡܰܝܳܐ ܒ݁ܰܡܫܳܓ݂ܬ݁ܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܠܰܡܫܳܓ݂ܽܘ ܪܶܓ݂ܠܶܐ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܡܫܰܘܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܣܶܕ݁ܽܘܢܳܐ ܕ݁ܰܡܚܶܐ ܒ݁ܚܰܨܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
John 13:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So He *came to Simon Peter. He *said to Him, ""Lord, do You wash my feet?"
NA26 – ἔρχεται (5736) οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον. λέγει (5719) αὐτῷ, Κύριε, σύ μου νίπτεις (5719) τοὺς πόδας;
WH – ερχεται (5736) ουν προς σιμωνα πετρον λεγει (5719) αυτω κυριε συ μου νιπτεις (5719) τους ποδας
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܳܪܝ ܪܶܓ݂ܠܰܝ ܡܫܺܝܓ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  
John 13:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus answered and said to him, ""What I do you do not realize now, but you will understand hereafter."
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) Ἰησοῦς καὶ εἶπεν (5627) αὐτῷ, ἐγὼ ποιῶ (5719) σὺ οὐκ οἶδας (5758) ἄρτι, γνώσῃ (5695) δὲ μετὰ ταῦτα.
WH – απεκριθη (5662) ιησους και ειπεν (5627) αυτω ο εγω ποιω (5719) συ ουκ οιδας (5758) αρτι γνωση (5695) δε μετα ταυτα
PES – ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܳܫܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܕ݁ܰܥ ܀
Lexical Parser:  
John 13:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Peter *said to Him, ""Never shall You wash my feet!" Jesus answered him, ""If I do not wash you, you have no part with Me."
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ Πέτρος, Οὐ μὴ νίψῃς (5661) μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη (5662) Ἰησοῦς αὐτῷ, Ἐὰν μὴ νίψω (5661) σε, οὐκ ἔχεις (5719) μέρος μετ ἐμοῦ.
WH – λεγει (5719) αυτω πετρος ου μη νιψης (5661) μου τους ποδας εις τον αιωνα απεκριθη (5662) ιησους αυτω εαν μη νιψω (5661) σε ουκ εχεις (5719) μερος μετ εμου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܡܫܺܝܓ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܪܶܓ݂ܠܰܝ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܫܺܝܓ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܠܰܝܬ݁ ܠܳܟ݂ ܥܰܡܝ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 13:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Simon Peter *said to Him, ""Lord, {then wash} not only my feet, but also my hands and my head."
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν.
WH – λεγει (5719) αυτω σιμων πετρος κυριε μη τους ποδας μου μονον αλλα και τας χειρας και την κεφαλην
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝ ܬ݁ܫܺܝܓ݂ ܠܺܝ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝ ܐܳܦ݂ ܪܺܫܝ ܀
Lexical Parser:  
John 13:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus *said to him, ""He who has bathed needs only to wash his feet, but is completely clean; and you are clean, but not all {of you.}"
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ Ἰησοῦς, λελουμένος (5772) οὐκ ἔχει (5719) χρείαν εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι, (5670) ἀλλ ἔστιν (5748) καθαρὸς ὅλος· καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, (5748) ἀλλ οὐχὶ πάντες.
WH – λεγει (5719) αυτω [ | ο ] ιησους ο λελουμενος (5772) ουκ εχει (5719) χρειαν [ [ει μη τους ποδας] | ει μη τους ποδας ] νιψασθαι (5670) αλλ εστιν (5719) καθαρος ολος και υμεις καθαροι εστε (5719) αλλ ουχι παντες
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕ݁ܰܣܚܶܐ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐܶܠܳܐ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܢܫܺܝܓ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܟ݂ܶܐ ܗ݈ܘ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܰܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
John 13:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For He knew the one who was betraying Him; for this reason He said, ""Not all of you are clean."
NA26 – ᾔδει (5715) γὰρ τὸν παραδιδόντα (5723) αὐτόν· διὰ τοῦτο εἶπεν (5627) ὅτι Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε. (5748)
WH – ηδει (5714) γαρ τον παραδιδοντα (5723) αυτον δια τουτο ειπεν (5627) οτι ουχι παντες καθαροι εστε (5719)
PES – ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܗܰܘ ܕ݁ܡܰܫܠܶܡ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܰܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
John 13:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So when He had washed their feet, and taken His garments and reclined {at the table} again, He said to them, ""Do you know what I have done to you?
NA26 – Ὅτε οὖν ἔνιψεν (5656) τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν (5627) τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν (5627) πάλιν, εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Γινώσκετε (5719) τί πεποίηκα (5758) ὑμῖν;
WH – οτε ουν ενιψεν (5656) τους ποδας αυτων [ και | [και] ] ελαβεν (5627) τα ιματια αυτου και ανεπεσεν (5627) παλιν ειπεν (5627) αυτοις γινωσκετε (5719) τι πεποιηκα (5758) υμιν
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܫܺܝܓ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܫܩܰܠ ܢܰܚܬ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܣܬ݁ܡܶܟ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
John 13:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You call Me Teacher and Lord; and you are right, for {so} I am.
NA26 – ὑμεῖς φωνεῖτέ (5719) με διδάσκαλος καὶ κύριος, καὶ καλῶς λέγετε, (5719) εἰμὶ (5748) γάρ.
WH – υμεις φωνειτε (5719) με ο διδασκαλος και ο κυριος και καλως λεγετε (5719) ειμι (5719) γαρ
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܩܳܪܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܪܰܒ݁ܰܢ ܘܡܳܪܰܢ ܘܫܰܦ݁ܺܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܓ݁ܶܝܪ ܀
Lexical Parser:  
John 13:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If I then, the Lord and the Teacher, washed your feet, you also ought to wash one another's feet.
NA26 – εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα (5656) ὑμῶν τοὺς πόδας κύριος καὶ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε (5719) ἀλλήλων νίπτειν (5721) τοὺς πόδας·
WH – ει ουν εγω ενιψα (5656) υμων τους ποδας ο κυριος και ο διδασκαλος και υμεις οφειλετε (5719) αλληλων νιπτειν (5721) τους ποδας
PES – ܐܶܢ ܐܶܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܳܪܟ݂ܽܘܢ ܘܪܰܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܫܺܝܓ݂ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܟ݁ܡܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܬ݂ܫܺܝܓ݂ܽܘܢ ܪܶܓ݂ܠܶܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 13:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For I gave you an example that you also should do as I did to you.
NA26 – ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα (5656) ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα (5656) ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. (5725)
WH – υποδειγμα γαρ εδωκα (5656) υμιν ινα καθως εγω εποιησα (5656) υμιν και υμεις ποιητε (5725)
PES – ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܛܽܘܦ݂ܣܳܐ ܝܶܗܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile