Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 18:28

New American Standard Bible
John 18:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then they *led Jesus from Caiaphas into the Praetorium, and it was early; and they themselves did not enter into the Praetorium so that they would not be defiled, but might eat the Passover.
NA26 – Ἄγουσιν (5719) οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον· ἦν (5713) δὲ πρωΐ· καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον (5627) εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν (5686) ἀλλὰ φάγωσιν (5632) τὸ πάσχα.
WH – αγουσιν (5719) ουν τον ιησουν απο του καιαφα εις το πραιτωριον ην (5707) δε πρωι και αυτοι ουκ εισηλθον (5627) εις το πραιτωριον ινα μη μιανθωσιν (5686) αλλα φαγωσιν (5632) το πασχα
PES – ܐܰܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܠܰܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܢ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܥܰܠܘ ܠܰܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܛܰܘܫܽܘܢ ܥܰܕ݂ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile