Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 20:1,18

New American Standard Version
John 20:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now on the first {day} of the week Mary Magdalene *came early to the tomb, while it *was still dark, and *saw the stone {already} taken away from the tomb.
NA26 – Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία Μαγδαληνὴ ἔρχεται (5736) πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης (5752) εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει (5719) τὸν λίθον ἠρμένον (5772) ἐκ τοῦ μνημείου.
WH – τη δε μια των σαββατων μαρια η μαγδαληνη ερχεται (5736) πρωι σκοτιας ετι ουσης (5723) εις το μνημειον και βλεπει (5719) τον λιθον ηρμενον (5772) εκ του μνημειου
PES – ܒ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܥܰܕ݂ ܚܶܫܽܘܟ݂ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܘܰܚܙܳܬ݂ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܩܺܝܠܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 20:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Mary Magdalene *came, announcing to the disciples, ""I have seen the Lord," and {that} He had said these things to her.
NA26 – ἔρχεται (5736) Μαριὰμ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα (5723) τοῖς μαθηταῖς ὅτι Ἑώρακα (5758) τὸν κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν (5627) αὐτῇ.
WH – ερχεται (5736) μαριαμ η μαγδαληνη αγγελλουσα (5723) τοις μαθηταις οτι εωρακα (5758) τον κυριον και ταυτα ειπεν (5627) αυτη
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܣܰܒ݁ܪܰܬ݂ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܚܙܳܬ݂ ܠܡܳܪܰܢ ܘܰܕ݂ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile