Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:15-18

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 22:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer;
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) πρὸς αὐτούς, Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα (5656) τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν (5629) μεθ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν· (5629)
WH – και ειπεν (5627) προς αυτους επιθυμια επεθυμησα (5656) τουτο το πασχα φαγειν (5629) μεθ υμων προ του με παθειν (5629)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܪܶܓ݁ܬ݂ܳܐ ܪܰܓ݂ܬ݁ܰܢܝ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܐܶܟ݂ܽܘܠ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܶܐܚܰܫ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for I say to you, I shall never again eat it until it is fulfilled in the kingdom of God."
NA26 – λέγω (5719) γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ φάγω (5632) αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωθῇ (5686) ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
WH – λεγω (5719) γαρ υμιν οτι ου μη φαγω (5632) αυτο εως οτου πληρωθη (5686) εν τη βασιλεια του θεου
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܳܐ ܐܶܟ݂ܠܺܝܘܗ݈ܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܫܠܰܡ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when He had taken a cup {and} given thanks, He said, ""Take this and share it among yourselves;
NA26 – καὶ δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας (5660) εἶπεν, (5627) Λάβετε (5628) τοῦτο καὶ διαμερίσατε (5657) εἰς ἑαυτούς·
WH – και δεξαμενος (5666) ποτηριον ευχαριστησας (5660) ειπεν (5627) λαβετε (5628) τουτο και διαμερισατε (5657) εις εαυτους
PES – ܘܰܢܣܰܒ݂ ܟ݁ܳܣܳܐ ܘܰܐܘܕ݁ܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܣܰܒ݂ܘ ܗܳܢܳܐ ܘܦ݂ܰܠܶܓ݂ܘ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for I say to you, I will not drink of the fruit of the vine from now on until the kingdom of God comes."
NA26 – λέγω (5719) γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω (5632) ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως οὗ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ. (5632)
WH – λεγω (5719) γαρ υμιν [ | [οτι] ] ου μη πιω (5632) απο του νυν απο του γενηματος της αμπελου εως ου η βασιλεια του θεου ελθη (5632)
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܶܐ ܡܶܢ ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܦ݂ܶܬ݁ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܬ݂ܶܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain