Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:41

New American Standard Bible
Luke 11:41
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But give that which is within as a charitable gift, and then all things are clean for you.
NA26 – πλὴν τὰ ἐνόντα δότε (5628) ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδοὺ (5628) πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν. (5748)
WH – πλην τα ενοντα (5723) δοτε (5628) ελεημοσυνην και ιδου (5640) παντα καθαρα υμιν εστιν (5719)
PES – ܒ݁ܪܰܡ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܐ ܘܗܳܐ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܟ݂ܶܐ ܗ݈ܽܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile