Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:58

New American Standard Bible
Luke 12:58
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For when you are going with your accuser {to appear} before the magistrate, on the way, make an effort to settle with him, so that he does not drag you before the judge, and the judge hand you over to the officer, and the officer throw you into prison.
NA26 – ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς (5628) ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ αὐτοῦ, μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ κριτής σε παραδώσει (5692) τῷ πράκτορι, καὶ πράκτωρ σε βαλεῖ εἰς φυλακήν.
WH – ως γαρ υπαγεις (5719) μετα του αντιδικου σου επ αρχοντα εν τη οδω δος (5628) εργασιαν απηλλαχθαι (5771) [ [απ] | απ ] αυτου μηποτε κατασυρη (5661) σε προς τον κριτην και ο κριτης σε παραδωσει (5692) τω πρακτορι και ο πρακτωρ σε βαλει (5692) εις φυλακην
PES – ܡܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܰܡ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܪܟ݂ܽܘܢܳܐ ܥܰܕ݂ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܰܒ݂ ܬ݁ܶܐܓ݂ܽܘܪܬ݁ܳܐ ܘܬ݂ܶܬ݂ܦ݁ܰܪܰܩ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܰܘܒ݁ܠܳܟ݂ ܠܘܳܬ݂ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܘܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܢܰܫܠܡܳܟ݂ ܠܓ݂ܰܒ݁ܳܝܳܐ ܘܓ݂ܰܒ݁ܳܝܳܐ ܢܰܪܡܶܝܟ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile