Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:11

New American Standard Bible
Luke 13:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there was a woman who for eighteen years had had a sickness caused by a spirit; and she was bent double, and could not straighten up at all.
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα (5723) ἀσθενείας ἔτη δεκαοκτώ, καὶ ἦν (5713) συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές.
WH – και ιδου (5640) γυνη πνευμα εχουσα (5723) ασθενειας ετη [ δεκα οκτω | δεκαοκτω ] και ην (5707) συγκυπτουσα (5723) και μη δυναμενη (5740) ανακυψαι (5658) εις το παντελες
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܳܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܳܐ ܫܢܺܝܢ ܬ݁ܡܳܢܰܥܶܣܪܶܐ ܘܰܟ݂ܦ݂ܺܝܦ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܦ݁ܫܶܛ ܠܰܓ݂ܡܳܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile