Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:14-17

New American Standard Version
Luke 13:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the synagogue official, indignant because Jesus had healed on the Sabbath, {began} saying to the crowd in response, ""There are six days in which work should be done; so come during them and get healed, and not on the Sabbath day."
NA26 – ἀποκριθεὶς (5679) δὲ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν (5656) Ἰησοῦς, ἔλεγεν (5707) τῷ ὄχλῳ ὅτι Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν (5748) ἐν αἷς δεῖ (5904) ἐργάζεσθαι· ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι (5740) θεραπεύεσθε καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου.
WH – αποκριθεις (5679) δε ο αρχισυναγωγος αγανακτων (5723) οτι τω σαββατω εθεραπευσεν (5656) ο ιησους ελεγεν (5707) τω οχλω οτι εξ ημεραι εισιν (5719) εν αις δει (5719) εργαζεσθαι (5738) εν αυταις ουν ερχομενοι (5740) θεραπευεσθε (5744) και μη τη ημερα του σαββατου
PES – ܥܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܥܰܠ ܕ݁ܰܐܣܺܝ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܫܬ݁ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘܡܺܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘܢ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܦ݂ܠܰܚ ܒ݁ܗܽܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܡܶܬ݂ܰܐܣܶܝܢ ܘܠܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 13:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the Lord answered him and said, ""You hypocrites, does not each of you on the Sabbath untie his ox or his donkey from the stall and lead him away to water {him?}
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) δὲ αὐτῷ κύριος καὶ εἶπεν, (5627) Ὑποκριταί, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει;
WH – απεκριθη (5662) δε αυτω ο κυριος και ειπεν (5627) υποκριται εκαστος υμων τω σαββατω ου λυει (5719) τον βουν αυτου η τον ονον απο της φατνης και [ απαγων (5723) | απαγαγων (5631) ] ποτιζει (5719)
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܢܳܣܶܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܫܳܪܶܐ ܬ݁ܰܘܪܶܗ ܐܰܘ ܚܡܳܪܶܗ ܡܶܢ ܐܽܘܪܝܳܐ ܘܳܐܙܶܠ ܡܰܫܩܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 13:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And this woman, a daughter of Abraham as she is, whom Satan has bound for eighteen long years, should she not have been released from this bond on the Sabbath day?"
NA26 – ταύτην δὲ θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν (5713) ἔδησεν (5656) Σατανᾶς ἰδοὺ (5628) δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει (5900) λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;
WH – ταυτην δε θυγατερα αβρααμ ουσαν (5723) ην εδησεν (5656) ο σατανας ιδου (5640) δεκα και οκτω ετη ουκ εδει (5707) λυθηναι (5683) απο του δεσμου τουτου τη ημερα του σαββατου
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܗ݈ܺܝ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܰܐܣܪܳܗ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܗܳܐ ܬ݁ܡܳܢܰܥܶܣܪܶܐ ܫܢܺܝܢ ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܪܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܐܰܣܽܘܪܝܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 13:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As He said this, all His opponents were being humiliated; and the entire crowd was rejoicing over all the glorious things being done by Him.
NA26 – καὶ ταῦτα λέγοντος (5723) αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ αὐτοῦ.
WH – και ταυτα λεγοντος (5723) αυτου κατησχυνοντο (5712) παντες οι αντικειμενοι (5740) αυτω και πας ο οχλος εχαιρεν (5707) επι πασιν τοις ενδοξοις τοις γινομενοις (5740) υπ αυτου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܗܬ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܩܽܘܒ݂ܠܶܗ ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܚܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܬ݁ܡܺܝܗܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܳܘܝܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile