Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 14:7

New American Standard Bible
Luke 14:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now He {began} telling a parable to the invited guests when He noticed how they had been picking out the places of honor {at the table,} saying to them,
NA26 – Ἔλεγεν (5707) δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους (5772) παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων (5723) πρὸς αὐτούς,
WH – ελεγεν (5707) δε προς τους κεκλημενους (5772) παραβολην επεχων (5723) πως τας πρωτοκλισιας εξελεγοντο (5710) λεγων (5723) προς αυτους
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܡܙܰܡܢܺܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܥܰܠ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܡܓ݂ܰܒ݁ܶܝܢ ܕ݁ܽܘܟ݁ܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܺܝܫ ܣܡܳܟ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile