Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 16:2

New American Standard Bible
Luke 16:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And he called him and said to him, 'What is this I hear about you? Give an accounting of your management, for you can no longer be manager.'
NA26 – καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν (5627) αὐτῷ, Τί τοῦτο ἀκούω (5719) περὶ σοῦ; ἀπόδος (5628) τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου, οὐ γὰρ δύνῃ (5736) ἔτι οἰκονομεῖν.
WH – και φωνησας (5660) αυτον ειπεν (5627) αυτω τι τουτο ακουω (5719) περι σου αποδος (5628) τον λογον της οικονομιας σου ου γαρ δυνη (5736) ετι οικονομειν (5721)
PES – ܘܰܩܪܳܝܗ݈ܝ ܡܳܪܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܢܰܘ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܚܽܘܫܒ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܰܝܬ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile