Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 18:3

New American Standard Bible
Luke 18:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Now there was a widow in that city, and she kept coming to him, saying, 'Give me justice against my opponent.'
NA26 – χήρα δὲ ἦν class="show tvm">(5713) ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ ἤρχετο class="show tvm">(5711) πρὸς αὐτὸν λέγουσα, class="show tvm">(5723) Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου.
WH – χηρα δε ην class="show tvm">(5707) εν τη πολει εκεινη και ηρχετο class="show tvm">(5711) προς αυτον λεγουσα class="show tvm">(5723) εκδικησον class="show tvm">(5657) με απο του αντιδικου μου
PES – ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܕ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܘܳܐܬ݂ܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܳܐܡܪܳܐ ܬ݁ܒ݂ܰܥܰܝܢܝ ܡܶܢ ܒ݁ܥܶܠ ܕ݁ܺܝܢܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile