Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:14,44

New American Standard Bible
Luke 1:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth.
NA26 – καὶ ἔσται (5704) χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται· (5690)
WH – και εσται (5695) χαρα σοι και αγαλλιασις και πολλοι επι τη γενεσει αυτου χαρησονται (5690)
PES – ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܐܪܘܳܙܳܐ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܢܶܚܕ݁ܽܘܢ ܒ݁ܡܰܘܠܳܕ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Luke 1:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For behold, when the sound of your greeting reached my ears, the baby leaped in my womb for joy.
NA26 – ἰδοὺ (5628) γὰρ ὡς ἐγένετο (5633) φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν (5656) ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.
WH – ιδου (5640) γαρ ως εγενετο (5633) η φωνη του ασπασμου σου εις τα ωτα μου εσκιρτησεν (5656) εν αγαλλιασει το βρεφος εν τη κοιλια μου
PES – ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܰܫܠܳܡܶܟ݂ܝ ܒ݁ܶܐܕ݂ܢܰܝ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܳܨ ܥܽܘܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܰܪܣܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile