Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:59

New American Standard Bible
Luke 1:59
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And it happened that on the eighth day they came to circumcise the child, and they were going to call him Zechariah, after his father.
NA26 – Καὶ ἐγένετο (5633) ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἦλθον (5627) περιτεμεῖν (5629) τὸ παιδίον, καὶ ἐκάλουν (5707) αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν.
WH – και εγενετο (5633) εν τη ημερα τη ογδοη [ | ] περιτεμειν (5629) το παιδιον και εκαλουν (5707) αυτο επι τω ονοματι του πατρος αυτου ζαχαριαν
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܡܳܢܝܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܡܶܓ݂ܙܪܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܩܳܪܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܒ݁ܰܫܡܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile