Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:7-16

New American Standard Version
Luke 22:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then came the {first} day of Unleavened Bread on which the Passover {lamb} had to be sacrificed.
NA26 – Ἦλθεν (5627) δὲ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἐν ἔδει (5900) θύεσθαι (5745) τὸ πάσχα.
WH – ηλθεν (5627) δε η ημερα των αζυμων [ | [εν] ] η εδει (5707) θυεσθαι (5745) το πασχα
PES – ܘܡܰܛܺܝ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܛܺܝܪܶܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܝܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܢܟ݂ܶܣ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus sent Peter and John, saying, ""Go and prepare the Passover for us, so that we may eat it."
NA26 – καὶ ἀπέστειλεν (5656) Πέτρον καὶ Ἰωάννην εἰπών, (5631) Πορευθέντες (5679) ἑτοιμάσατε (5657) ἡμῖν τὸ πάσχα ἵνα φάγωμεν. (5632)
WH – και απεστειλεν (5656) πετρον και ιωαννην ειπων (5631) πορευθεντες (5679) ετοιμασατε (5657) ημιν το πασχα ινα φαγωμεν (5632)
PES – ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܛܰܝܶܒ݂ܘ ܠܰܢ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܕ݁ܢܶܠܥܰܣ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They said to Him, ""Where do You want us to prepare it?"
NA26 – οἱ δὲ εἶπαν (5627) αὐτῷ, Ποῦ θέλεις (5719) ἑτοιμάσωμεν; (5661)
WH – οι δε ειπαν (5627) αυτω που θελεις (5719) ετοιμασωμεν (5661)
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܢܛܰܝܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""When you have entered the city, a man will meet you carrying a pitcher of water; follow him into the house that he enters.
NA26 – δὲ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Ἰδοὺ (5628) εἰσελθόντων (5631) ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει (5692) ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· (5723) ἀκολουθήσατε (5657) αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν εἰς ἣν εἰσπορεύεται. (5736)
WH – ο δε ειπεν (5627) αυτοις ιδου (5640) εισελθοντων (5631) υμων εις την πολιν συναντησει (5692) υμιν ανθρωπος κεραμιον υδατος βασταζων (5723) ακολουθησατε (5657) αυτω εις την οικιαν εις ην εισπορευεται (5736)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܦ݁ܳܓ݂ܰܥ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܫܩܺܝܠ ܓ݁ܪܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܙܶܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And you shall say to the owner of the house, 'The Teacher says to you, ""Where is the guest room in which I may eat the Passover with My disciples?"'
NA26 – καὶ ἐρεῖτε (5692) τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας, Λέγει (5719) σοι διδάσκαλος, Ποῦ ἐστιν (5748) τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; (5632)
WH – και ερειτε (5692) τω οικοδεσποτη της οικιας λεγει (5719) σοι ο διδασκαλος που εστιν (5719) το καταλυμα οπου το πασχα μετα των μαθητων μου φαγω (5632)
PES – ܘܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܥܳܐܶܠ ܐܶܡܰܪܘ ܠܡܳܪܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܰܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܝܢܰܘ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܰܫܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܟ݂ܽܘܠ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And he will show you a large, furnished upper room; prepare it there."
NA26 – κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον· (5772) ἐκεῖ ἑτοιμάσατε. (5657)
WH – κακεινος υμιν δειξει (5692) αναγαιον μεγα εστρωμενον (5772) εκει ετοιμασατε (5657)
PES – ܘܗܳܐ ܗܽܘ ܡܚܰܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܫܰܘܝܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܛܰܝܶܒ݂ܘ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they left and found {everything} just as He had told them; and they prepared the Passover.
NA26 – ἀπελθόντες (5631) δὲ εὗρον (5627) καθὼς εἰρήκει (5715) αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν (5656) τὸ πάσχα.
WH – απελθοντες (5631) δε ευρον (5627) καθως ειρηκει (5715) αυτοις και ητοιμασαν (5656) το πασχα
PES – ܘܶܐܙܰܠܘ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܛܰܝܶܒ݂ܘ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the hour had come, He reclined {at the table,} and the apostles with Him.
NA26 – Καὶ ὅτε ἐγένετο (5633) ὥρα, ἀνέπεσεν (5627) καὶ οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ.
WH – και οτε εγενετο (5633) η ωρα ανεπεσεν (5627) και οι αποστολοι συν αυτω
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܣܬ݁ܡܶܟ݂ ܘܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝܚܶܐ ܥܰܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer;
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) πρὸς αὐτούς, Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα (5656) τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν (5629) μεθ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν· (5629)
WH – και ειπεν (5627) προς αυτους επιθυμια επεθυμησα (5656) τουτο το πασχα φαγειν (5629) μεθ υμων προ του με παθειν (5629)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܪܶܓ݁ܬ݂ܳܐ ܪܰܓ݂ܬ݁ܰܢܝ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܐܶܟ݂ܽܘܠ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܶܐܚܰܫ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for I say to you, I shall never again eat it until it is fulfilled in the kingdom of God."
NA26 – λέγω (5719) γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ φάγω (5632) αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωθῇ (5686) ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
WH – λεγω (5719) γαρ υμιν οτι ου μη φαγω (5632) αυτο εως οτου πληρωθη (5686) εν τη βασιλεια του θεου
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܳܐ ܐܶܟ݂ܠܺܝܘܗ݈ܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܫܠܰܡ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile