Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:55

New American Standard Version
Luke 23:55
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the women who had come with Him out of Galilee followed, and saw the tomb and how His body was laid.
NA26 – Κατακολουθήσασαι (5660) δὲ αἱ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν (5713) συνεληλυθυῖαι (5761) ἐκ τῆς Γαλιλαίας αὐτῷ, ἐθεάσαντο (5662) τὸ μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη (5681) τὸ σῶμα αὐτοῦ,
WH – κατακολουθησασαι (5660) δε αι γυναικες αιτινες ησαν (5707) συνεληλυθυιαι (5756) εκ της γαλιλαιας αυτω εθεασαντο (5662) το μνημειον και ως ετεθη (5681) το σωμα αυτου
PES – ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܶܝܢ ܢܶܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܝ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܘܰܚܙܰܝܳܝܗ݈ܝ ܠܩܰܒ݂ܪܳܐ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile